Liberális álnokság.

 2016.07.15. 20:27
Liberális  ZSIDÓ ÁLNOKSÁG.
Napjaink “liberalizmusának” politikai és közéleti tényezői síkra szállnak a multikulturalizmus és multi-etnikus társadalmak jövője mellett. Ezt, mint követendő társadalmi létformát erőltetik a tradicionális nemzetállamisággal szemben. Azokkal a tradicionális nemzetállamokkal szemben, amelyek történelmük során kialakult etnikai eredetközösségének, saját etnikai tradíciója mellett, mint kulturális értékközösség a görög-latin és keresztény szellemiségből táplálkozott. A multikulturalizmust hirdető destruktív liberális politikai és közéleti tényezők ellenségként tekintenek a konstruktív defenzív nacionalizmusra. A tradicionális nemzetállami létformára. Az általuk képviselt destruktív liberalizmusnak semmi köze Európa történelmi államainak őshonos népességének nemesi rendjei és polgársága által fokozatosan felszínre törő és uralkodóvá váló nemzeti liberalizmusához. Semmi! Napjaink kozmopolita destruktív liberalizmusa az egykori 19. századi judeo-bolsevik internacionalizmus méhében fogant és a 20. század végi és 21. század eleji globalizmust hirdető transznacionális finánc-imperializmus bölcsőjében ringatózott. A destruktív liberalizmus zsidó álprófétái elhallgatják, eltitkolják azokat a nagy formátumú nacionalista zsidó társadalomtudósokat, akik a nemzetre, az etnikumra, a nemzetállami létformára örök érvényű megállapításokat tettek. Zeev Javbotinsky a zsidó nacionalizmus egyik emblematikus figurája a “társadalmi béke zálogának tekintette, azt az állapotot amikor az etnikum lefedi a nemzet fogalmát”. Vagyis akkor sikeres, stabil egy adott társadalmi létforma, ha a társadalom azonos etnikai eredetközösségre, de legalább is, azonos kulturális értékközösségekre épül. A nemzetállami létért szállt síkra Viktor Chaim Arlosoroff, neves zsidó nacionalista társadalomtudós is, a Der Jüdische Volkssozialismus címmel 1919-ben Berlinben megjelent tanulmányában. Chaim Arlosoroff ezen művében egyértelművé teszi, hogy "A nemzeti eszme az egyetlen, amely lehetővé teszi a nemzetek közötti ligát. A kozmopolita szocializmus a bolsevizmus időleges sikere ellenére is kapitulálni kénytelen." De lépjünk tovább! A judaizmusnak, mint törvényvallásnak az egyik fő ideológiai fundamentuma, tanítása és törvénytára, a TÓRA is, az etnikai eredetközösség szigorú védelméről szól: a TÓRA, azaz MÓZES ÖT KÖNYVÉNEK ötödik könyvében, DVARIM-ban a "törvény summájában", a 7. fejezet 3.-4. mondata egyértelművé teszi a zsidó és nem zsidók közötti házasságok tilalmát: "Ne házasodjál velük idegen népekkel össze. Lányaidat ne add fiaikhoz és lányait ne vedd el fiaidnak." PONTOSABBAN: 3. mondat : Sógorságot se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak; 4. mondat: Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket. " A zsidó és nem zsidó között kötött házasság a zsidó törvény szerint nem bír összekötő erővel, és a vallás szempontjából nem tekinthető érvényesnek, akkor sem, ha száz rabbi áldotta meg.
A zsidóság egyik legnagyobb prófétája Jirmijahu is intőn emeli fel szavát az ellen, hogy a zsidó nép külső népekkel házasságot ne kössön és ezáltal fokozatosan ne asszimilálódjon, hanem ehelyett az "együtt, de külön-külön" receptjét írja elő, mint az egyetlen lehetséges módot arra, hogy a zsidó nép és zsidó lét fennmaradjon. Ezt a történelmi etnocentrikus világnézetet a zsidóság vallási törvényei nyomán szigorúan, évezredekig be is tartotta, ezért is tudott annyi archaikus, egykori nagy múltú népet a jelen időkig túlélni és annyi megpróbáltatáson felülemelkedni.
Tehát mit akarnak ezek az álnok destruktív liberális zsidók?
Semmit ne akarjanak!
Hagyjanak fel a multikulturális rögeszméjükkel. Vegyék elő a Tórát, a Sulhan Aruchot, a zsidó szokásjog gyűjteményét. Tanulmányozzák a zsidó nacionalistákat, akik megteremtették a demokratikus zsidó régi-új nemzetállamot. Járjanak a zsinagógákba. vegyenek részt a zsidó hitközösségek életében. Legyenek boldogok és jó zsidók. Ha túlteng bennük az energia, akkor aliyázzanak és építsék saját zsidó nemzetállamukat. De ne pofázzanak bele mindenbe, ami nem rájuk tartozik. Legalább is nem a saját történelmi és etnikai eredetközösségükre.Rögeszmés liberális sipítozás helyett véssék az agyukba JIRMIJAHU nagy próféta intő szavait, amely megtalálható Jeremiás könyve 29. fejezet 7. mondatánál
"וְדִרְשׁוּ אֶת-שְׁלוֹם הָעִיר, אֲשֶׁר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם שָׁמָּה, וְהִתְפַּלְלוּ בַעֲדָהּ, אֶל-יְהוָה: כִּי בִשְׁלוֹמָהּ, יִהְיֶה לָכֶם שָׁלוֹם. "
Ez fonetikusan héber nyelven így hangzik: (Askenázi) "V’Dirsu Esz Solajm hoir aser higlészi eszhem somo vöhiszpállu báádo el - Adonaj ki bislajmo jihje lohem solajm". (szefárd) V'darsu et salom hair aser higleti etchem sama v'hitpallelu baado el - Adonaj ki beslomo jihijelachem salom." Vagyis magyarul: "És keressétek azon város békéjét, ahova számkivettettelek és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő békéjében lesz számotokra is béke.” Vagy más fordításban:
"És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek."
de Karatna

Címkék: nemzetvédelem európaiság nemzetállamiság de karatna karatnai Bodó Attila liberális zsidó álnokság etnocentrikus terrorizmus ellenesség

Üzenet a hülye zsidó Schulznak, ennek az iskolázatlan fasznak, tudatlan baloldali liberális és identitászavaros baromnak!

Mit üzen ennek a transznacionális kozmopolita és multi-kulturalista őrültnek, Zeev Jabotinsky kiemelkedő nacionalista zsidó társadalomtudós és pragmatikus társadalomszervező, író, az izraeli “Zeev Jabotinsky Institute In Israel – מכון ז’בוטינסקי בישראל” névadója.
” A nacionalizmus mindenekfelett álló érték. Nincs a nemzetnél, a hazánál magasabb ,rendű érték, nincs olyan istenség e világegyetemben, amelynek kedvéért fel kellene áldoznunk e két legdrágább kincset”. Jaboninsky ehhez még azt is hozzáfűzi, hogy “a társadalmi béke záloga, ha az etnikum lefedi a nemzet fogalmát”. Az “abszolút nemzet” ideáltípusát abban látta, ha a nemzet , azonos etnikai, történelmi eredetközösségből származó népességből áll és időtlen idők óta ugyanazon a földarabon él. Ott ahol kultúrája, államisága kialakult. Tehát őshonos és nem rendelkezik olyan más etnikumú kisebbséggel, amely gyengíti a nemzeti kohézióját, és idegen kulturális etnikai zárványként gyengíti az őshonos etnikai eredetközösség tradícióját, értékrendjét. Valamint a nemzet eredeti nemzeti nyelvét beszéli , eredeti írását használja és nem azt, amit egy másik etnikumtól átvett. Jabotinsky, mindezen kiváló gondolatokat azzal koronázza meg, hogy kijelenti, hogy ” Egy nemzet lényegét azonban, sajátos jellegének alfáját és omegáját specifikus fizikai minősége, etnikai összetétele alkotja!”. (Jabotinsky végrendelete Jeruzsálem -Tel Aviv, 1947. Ktavim,9 kötet,110. oldal) Ide, ebbe a gondolatmenetbe semmiféle idegen etnikai migráció nem fér bele! DE MIT ÜZEN Viktor Chaim Arlosoroff, https://de.wikipedia.org/wiki/Chaim_Arlosoroff, neves zsidó nacionalista társadalomtudós, a Der Jüdische Volkssozialismus címmel 1919-ben Berlinben megjelent tanulmányában. Chaim Arlosoroff ezen művében egyértelművé teszi, hogy “A nemzeti eszme az egyetlen, amely lehetővé teszi a nemzetek közötti ligát. A kozmopolita szocializmus a bolsevizmus időleges sikere ellenére is kapitulálni kénytelen. Az EU transznacionalizmusa is halálra van ítélve, az olyan szellemi toprongyokkal együtt, mint Schulz.
KÉRDÉS!
MIÉRT A HÜLYE, RÖGESZMÉS ZSIDÓKNAK VAN A LEGNAGYOBB HANGJA?
Igaz egykoron a Hóreb alatt is ezeknek volt a legnagyobb hangja, de miután Mózes lejött a Dzsebel Muszáról a parancsolatokkal, Áron öccsével agyonverette őket. De sajnos nem az összeset! Mert most itt óbégatnak az EU-ban.
Ki kell söpörni Európa közéletéből a liberális idiotizmust! (már csak a fordítás marad hátra)
de Karatna

Magyarországi JUDEOBOLSEVIK CSALÁDI HÁTTERŰ liberális zsidók újabb oppozíciója és destrukciója!

MIÉRT NEM AKARJÁK, HOGY A LEGNAGYOBB SZUVERÉN A NÉP VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTSON,

SZAVAZZON SAJÁT  NEMZETI JÖVŐJÉRŐL?


Ezek a nonkonformista istenverések nem értik meg (dehogy is nem!), hogy a magyar emberek legelemibb joga annak eldöntése, hogy saját hazájukba kit engednek be és kit nem engednek be!
A 19. század második felében polgárjogot nyert zsidóság 21. századi leszármazottai önkritikátlanul döntési jogot vindikálnak maguknak abban, hogy a kétharmadával megcsonkított Magyarországon a magyar nép hogy viszonyuljon a teljesen idegen etnikumú bevándorlókhoz. Az egykori bevándorlók utódjai, a magyarság fölött és helyett és nélküle kívánják meghatározni a jelen bevándorlóival, gazdasági menekültjeivel kapcsolatos jogi és társadalmi magatartásformákat. Sőt, az ezzel kapcsolatos társadalmi véleménynyilvánítást is szabotálni próbálják. Holott ebben a "népvándorlási helyzetben", amelyet az expanzív militáns imperializmus politikai és gazdasági tényezői generáltak, a legésszerűbb eljárás, ha a különféle hivatkozásokkal hazájukból elmenekülő, otthonaikat ilyen-olyan okok miatt hátrahagyó sémi etnikumú iszlámhívő népek saját mohamedán testvéreiktől, tehetősebb sémi etnikai és vallási eredetközösségüktől kérnek menedéket, és nem egészen más vallási, szellemi, társadalmi és anyagi kultúrát hordozó etnikumoktól. Olyantól, akiknek teljesen mások az etnikai és kulturális gyökereik. Egészen más a szocializációjuk. Ott vannak a gazdag arab olajállamok: Kuvait, Abu Dhabi, Katar, Bahrain , Szaúd-Arábia , Dubaj, stb. A feketéknek Nigéria, Angola, Tanzánia, stb. Ezek az államok és népek fogadják be mohamedán és sémi testvéreiket.
Mindenki a saját etnikai köreitől kérjen segítséget..
JÓL JEGYEZZE MEG MINDEN MAGYAR ÉS ÉRVÉNYESÍTSE AKARATÁT MINDEN ETNIKUMNAK ALAPVETŐ JOGA, HOGY SAJÁT ETNIKAI ÉS TÖRTÉNELMI EREDETKÖZÖSSÉGÉBEN ÉLJEN ÉS TANULJON! Valamint, ha úgy dönt, akkor idegent ne tűrjön meg maga mellett.
Minden etnikumnak joga, hogy saját etnikai és történelmi eredet és sorsközösségén belül szervezze meg gyermekei oktatását és saját etnikai közösségének biztonságában éljen és ne tűrje el azt, hogy oda akarata ellenére más etnikumokat odaerőszakoljanak.
Hagyjanak minket békén!
Nem akarjuk a "világ fájdalmát" a hátunkra venni, amikor magyarságunkat sújtó égbekiáltó aljasságok terheiből az elmúlt közel száz év alatt egy morzsányit sem könnyítettek. Előbb adják vissza a mi magyarjainkat szülőföldjükkel együtt, amelyet elraboltak!
Az európai diaszpóra liberális zsidósága azért is szorgalmazza a bevándorlást, mivel közismert, hogy az egykori bevándorlók leszármazottjai, a liberális és baloldali szocialista mozgalmakat erősítik és ellenszenvvel, sőt ellenségesen fordulnak a konzervatív, vagy jobboldali, nacionalista, nemzeti politikai formációk felé. Minden olyan felé, amely az őshonos népesség érdekeiről szól. Ez a "menekült"népesség a politikai hatalomra törő etnocentrikus liberális, transznacionális, diaszpórabeli zsidóság etnikai eredetközösségének eredményes érdekérvényesítésének egyik hadoszlopa és potenciális szavazóbázisa.

http://i.imgur.com/DIv7eJj.jpg

http://i.imgur.com/mLfXl41.jpg

 

de Karatna

Ezeket az állatoknak sem nevezhető lényeket, iparszerűen és lelkiismeret furdalás nélkül kellene megsemmisíteni.
Ezt az etnikumot ki kell irtani!
Az ilyen populációra semmi szükség!
Ennek a semita-arab etnikumú emberi sárlavinának az ősei négyezer évvel ezelőtt, a mostani európai helyzethez hasonlón szivárogtak be a magas kultúrát képviselő SUMER városállamokba. Majd amikor elszaporodtak utána "hálából" kegyetlenül elpusztították az egész városállami kultúrát. Annak teljes szellemi anyagi maradványait felélték, részben kisajátították.
EZ NEM ISMÉTLŐDHET MEG!
Most nekünk kell európaiaknak időben és könyörtelenül lesújtani rájuk és az utolsó genomig kigyomlálni e kártékony etnikumot az emberi társadalmakból.
Ez az egyik garancia a világbékére, a fejlett civilizáció jövőjére.
A saját érdekünkben, a civilizált emberiség jövője érdekében kell felkészülni a dúvadirtásra!
(Dr. Nicolai Sennels) helyesen rámutat, ha az iszlámot hagyjuk tovább növekedni és átveszi a nyugati országokat, mint ami most történik Európában, az egész génállomány is súlyosan megsérül, és az emberiség leromlik eredményeiben. Cikkében is megmagyarázza, hogy miért nem ők nyertek néhány Nobel-díjat és miért nem alakultak ki új találmányok az arab világban úgy, mint a nyugati embereknél. De ami a legfontosabb az egészben, hogy elmagyarázza az őrült gyilkos fanatizmust, amit egyszerűen nem lehet megérteni.
Dr. Nicolai Sennels egy dán pszichológus, aki már komoly kutatásokat végzett a muszlim világ egy kevéssé ismert problémájával: A muszlim beltenyészet katasztrofális eredményei, amit az első unokatestvérek közötti házasságok okoznak. Ez a gyakorlat tilos a zsidó-keresztény hagyományban, amit már Mózes idejében is büntettek, de Mohamed követőinél már folyik 50 nemzedék óta (1400 éve) a muzulmán világban.Ez a beltenyésztési gyakorlat soha nem szűnik meg a muszlim világban, hiszen Mohamed a végső példa és a hatóságok hajthatatlanok minden ilyen kérdésben, beleértve a házasságot is.
A hatalmas beltenyészet a muszlim génállományban gyakorlatilag visszafordíthatatlan károkat tett, kiemelten az intelligenciában, a józan gondolkodásban, és az egészségben. Dr. Sennels szerint az összes muszlim közel fele a világon beltenyésztett. Pakisztánban a számok azt mutatják, hogy megközelítően 70%.Még Angliában is a bevándorlóknak közel fele az első unokatestvérével köt házasságot.Dániában a pakisztáni bevándorlók mintegy 40%-a beltenyésztett.

A számok egyaránt elborzasztóak más fontos muszlim országokban is:

67% Szaúd-Arábiában;
64% Jordániában és Kuvaitban;
-63% Szudánban;
60% Irakban; és
54% az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban

A BBC szerint a pakisztáni muszlim ihletésű beltenyészet azon valószínűsége, hogy egy gyermek recesszív genetikai rendellenességekkel születik, 13X nagyobb, mint egy brit családban. Ugyanakkor míg az Egyesült Királyságban a pakisztániak felelősek 3%-ban a genetikailag hibás születésekért, Pakisztánban 33% ez az arány.

A kockázat az úgynevezett autoszomális recesszív betegségek, mint például a cisztás fibrózis és gerincvelői izomsorvadásban 18-szor magasabb, és a halálozási kockázat miatti fejlődési rendellenességek is 10-szeresek. A beltenyésztés másik negatív következménye, hogy 100%-kal nőtt a kockázata a halvaszületéseknek és 50% -kal nőtt a lehetősége, hogy a gyermek meghal a szülés alatt.Csökkenti a szellemi kapacitást is a muszlim házasság-minta.

Dr. Sennels szerint a kutatások azt mutatják, hogy a gyerekek a vérségi házasságok miatt elveszítenek 10-16 IQ pontot, és a szociális képességek fejlesztése is jóval lassabb a beltenyésztett babáknak.Annak kockázatát, hogy az IQ-ja alacsonyabb lesz mint 70, (a hivatalos demarkációs szint miatt a minősítés “retardált”), elképesztően (400%) megnöveli az unokatestvérek közötti házasság. (Hasonló hatások figyelhetők meg a fáraó dinasztiáknál az ókori Egyiptomban és a brit királyi családnál, ahol a beltenyészet volt a norma egy jelentős időszakban.)Dániában a nem-nyugati bevándorlóknak több mint 300% -kal nagyobb valószínűséggel nem sikerül a szükséges intelligencia tesztjük a dán hadseregbe való bejutáshoz.

Dr. Sennels azt mondja, hogy “a tudásképesség és az absztrakt gondolkodás egyszerűen alacsonyabb az iszlám világban.”

Rámutat arra, hogy az arab világ mindössze 330 könyvet fordít le minden évben. Ez mintegy 20%-a annak, amit csak Görögországban fordítanak le.Az elmúlt 1200 éves Iszlám csak 100.000 könyvet fordított le arabra, ugyanannyit, mint Spanyolország egyetlen év alatt.

10 török közül 7 még csak nem is olvasott egy könyvet sem.

Dr. Sennels rámutat a nehézségekre, hogy miért nem sikeresek a muzulmánok a Nyugaton: “Az alacsonyabb IQ együtt a vallással, amely elítéli a kritikus gondolkodást, biztosan megnehezíti, hogy sok muszlim sikeres legyen a mi high-tech tudásalapú társadalmunkban.” Csak kilenc muszlim volt, aki valaha Nobel-díjat nyert, és öt olyan volt aki “békedíjat.” A Nature magazin szerint a muszlim országokban mindössze 10% -át hozzák létre a világ tudományos kutatásainak. (mért cikkek egymillió lakosra vetítve).Dániában (Dr. Sennels hazájában) a muszlim gyermekek nagymértékben felülreprezentáltak a gyermekek körében a sajátos nevelési igény tekintetében.

Egyharmaduk (33%) a költséges dán iskolák által biztosított gyógypedagógiai szolgáltatást veszi igénybe; 51% -70% a testi fogyatékos muzulmán gyermekek száma Koppenhágában.

Tanulási képességük súlyosan érintett. A vizsgálatok kimutatták, hogy az iskolás arab gyermekek szüleinek 64%-a még 10 év után is írástudatlan.

A bevándorló muszlim diákok lemorzsolódása a dán középiskolákban kétszer akkora, mint a bennszülötteké.A mentális betegségek is egy végterméke a belterjes házasságoknak. Minél közelebb van a vérrokonság relatíve annál nagyobb a kockázata a skizofrén betegségeknek. A fokozott téboly lehet a magyarázata, hogy Dánia legnagyobb kórházában a klinikailag őrült bűnözők 40%-a bevándorlói háttérrel rendelkezik. Az USA sem mentes ettől. Dr. Sennels szerint, “Egy tanulmány alapján 300.000 amerikainál azt mutatják ki, hogy a muszlimok többsége az USA-ban alacsonyabb jövedelmű, kevésbé képzett, és rosszabb a munkahelye, mint a lakosság egészénél.”

Dr. Sennels arra a következtetésre jut:

“Nincs kétség afelől, hogy a széles körben elterjedt hagyományos első unokatestvérek házassága a muzulmánok között ártott a génállománynak. Mivel a muszlim vallásban tiltják a nem-muszlimok közötti házasságot, az megakadályozza, hogy friss genetikai anyag kerüljön a lakosság körébe. A génállomány genetikájának okozott kárt a próféta tette, amikor az első unokatestvérével kötött házasságot 1400 évvel ezelőtt. Ennek elsöprő közvetlen és közvetett emberi és társadalmi következményei lehetnek. “
A lényeg: az iszlám nem egyszerűen egy jóindulatú és erkölcsileg egyenértékű alternatívája a zsidó-keresztény hagyománynak.
Ahogy Dr. Sennels rámutat, az első és a legnagyobb áldozatok maguk az iszlám muzulmánok.Egyszerű keresztényi kötelesség, és a józan ész diktálta szükség, hogy megvédjük a nyugati civilizációt a pusztító iszlámmal szemben, és megállítsuk ennek a sötét és veszélyes vallásnak a terjedését .Ezeket a súlyos szociális terheket is figyelembe kell venni, amikor létrehozzák az államok politikáját és az iszlám országokból való bevándorlással kapcsolatos intézkedéseket.

SELEJTES LÉNYEK! SORSUK LEGYEN OLYAN,MINT AZ AMÁLEKITÁKÉ!

FIGYELEM!
Iskolába menet egy 13 éves német lányt raboltak el és 30 órán keresztül többen erőszakolták (lásd cikk)
Ezek a közel-keleti és afrikai férgek, 5 éves bevándorlótársukat kényszerítették orális szexre a táborban:
http://www.titkolthirek.hu/5-eves-bevandorlotarsukat-kenys…/
Sőt!
Nincs vége a sémita horda gyilkos tobzódásának:
"Önkéntesként pátyolgatta a megszállókat egy 22 éves svéd nő – hálából megölték"
http://www.titkolthirek.hu/onkenteskent-patyolgatta-a-megs…/

Halál rájuk! Töröltessenek el mint az ókori amalekiták!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1069362173110470&set=rpd.100001100917539&type=3&theater

Címkék: Közel-Kelet Terroristák le a bevándorlással nemzetállamok védelmében őshonos európai etnikum védelmében kartnai Bodó Attila

 

Nagyon sok félreértés és félremagyarázás van a magyarság dolgában.

 

Jól körülhatárolható magyarellenes körök igen veszélyes vizekre tévedtek, már odáig eljutottak, hogy a magyarságot, a magyarság létét, mint "etnoszt" megkérdőjelezzék.

 Azt mondják és ezzel kapcsolatosan, különösen a liberális sajtóorgánumokban, egyre több publikáció jelenik meg, hogy "magyar az, aki magyar állampolgár. Magyar az, aki - a liberális identitás választás szabadságával élve - elhatározza, hogy etnikailag magyar."
Vagy azt mondják, hogy azok a "magyarok", akik a (a történelem igazságtalansága folytán a Kárpát-medence gúnyhatárai közé préselt) jelenlegi Magyar Köztársaság területén élnek.
De vannak olyanok is, akik a magyarságot, marxista társadalom és történelemszemlélet alapján, társadalmi kategóriaként a Magyar Köztársaság területén elő "dolgozó néptömegnek", illetve az itt élő népek összességeként határozzák meg!
Léteznek a liberális körökön belüli, a magyarság vonatkozásában árnyaltabb meghatározások is, amelyek nyelvi-nemzeti hovatartozásként határozzák meg a magyarság fogalmát.

Kedves Olvasó!

Okuljunk egy bölcs megközelítésből!

Csak azoknak lesz sikeres jövőjük, akiknek múltjuk is volt, viszont azoknak marad meg a múltja, akik képesek jelenüket kézben tartani! Mert ha a magyarság jelenét mások elragadhatják, akkor ennek a népnek a múltját, történelmet is már mások fogják írni, méghozzá a saját szájuk íze szerint. Azokat, akiket a magyarság fogalma megillet, szorítsák erős kézzel magyarságukat és magyarságuk jelenét és nagyon vigyázzanak rá.

Magyar nép, magyar nemzet ?

A "nemzet" szó általában csak modern államisággal rendelkező népek fogalmát fedi. A magyarság viszont nem a modern korok "nemzeti szüleménye", hiszen államisága, jogtörténelme már ezer éves. A magyarságra a középkorban vagy ennél régebbi korokban csak a nép fogalmát lehet alkalmazni, mivel a nemzet fogalma csak a későbbi korokban alakult ki.

A magyarság, mint nép, de egyben mint meghatározás és népi megjelölés, vagy népként történő elnevezés nem a modern államiság korának terméke, hanem történetét i.e.1000 és 500 körüli évektől írják. A magyarságnak, mint népnek, etnikumnak az anyagi és szellemi kultúrája ezekbe a régi korokba nyúlik vissza! A néptörténet kutatói a félreértések elkerülése végett a népi hovatartozás jelölésére a görög "etnosz" vagy etnikum szót használják. Hogy mit kell ezalatt érteni, így a magyarság alatt, mint etnikum fogalma alatt értelmezni, azt a néptörténet elméletének kiváló szakértője, Ju.V.Bromlej a következőképpen határozza meg.

"A szó szűkebb értelmében használt etnosz, a legáltalánosabb formában úgy határozható meg, mint olyan történelmileg kialakult emberi közösség, amely viszonylag állandó közös kulturális, (a nyelvet is ideértve) és pszichikai jegyekkel rendelkezik, ezenkívül tudatában van más, hasonló közösségektől való különbözőségének"

Minden népközösség (etnosz, etnikum) kialakulásának igen fontos feltétele az, hogy egyes csoportjai (nemzetségei, törzsei) ne éljenek olyan nagy távolságban egymástól, amely a közöttük levő kapcsolat megszakadásához vezethet. Nagy távolság esetén ugyanis nem alakulhatnak ki az egységbe kovácsoló közös kulturális jegyek. Azokat a kulturális jegyeket, amelyek egy-egy közösség népi jellemvonásához tartoznak, aligha lehet pontokba szedve felsorolni. Ezek közül azok a legfontosabbak, amelyekre leginkább hat a hagyomány megőrző ereje, amely nemzedékről, nemzedékre, szinte a legkisebb változtatás nélkül öröklődnek át. Különösen fontos helyet foglalnak el a különféle szertartások, az archaikus hit világ, a mondák, legendák, mesék és a közösségek viselkedési formái. Addig egyetlen közösség nem tekinthető népi egységnek, ameddig tagjaiban nem tudatosul együvé tartozásuk és a többi közösségtől való különbözőségük.

Ural Altaic megnyítása nagyban

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezért az ősi "MI" és az "ŐK" szembeállítását mai kifejezéssel népi vagy nemzeti öntudatnak nevezzük.

A nemzeti öntudat pedig minden egészséges lelkületű nép önbecsülésének tartozéka.

Ennek az összetartozási öntudatnak a kialakulásában és fenntartásában lényeges szerepe van a közösen beszélt nyelvnek és annak a népnévnek, népi megjelölésnek, ahogy a nép saját magát megnevezi, pl. - magyar -. A népnév létrejötte arról árulkodik, hogy az adott népnek igénye van arra, hogy magát más csoportoktól megkülönböztesse.

A népi együvé tartozás tudati tényezői közül viszont kétség kívül a közös származás tudatának van a legnagyobb jelentősége!

A vérségi kapcsolatokon alapuló társadalmakban ennek óriási összetartó ereje van. Az egyes nemzetségek egyik legfontosabb jellemzője a közös ősöktől való származás tudata. Ugyanilyen származástudat fűzte és fűzi mind a mai napig össze az egy néphez tartozó nemzetségeket is. "Ural-altaj népe, Turán népe, Szkíták, Hunok népe, Attila gyermekei" Árpád népe, Honfoglalók népe, stb. Ennek a geneologiai levezetéseken túlmenően populációgenetikai háttere is van, hiszen egy adott népességen belül minél nagyobb arányú a származástanilag, geneológiailag megjelölhető közös ősök aránya, annál nagyobb a csoporton belüli összetartozási érzés, kohézió, és a csoportért vállalt önfeláldozó készség az altruizmus ,valamint az egymással kapcsolatos úgynevezett bizalmi index! Tudomásul kell venni, hogy az Ural-Altáji, turáni népek családjába tartozó magyarság geneologiáját, természettudományos értelemben vett ethnogenesisét nem csupán a mondák világából, a legendák köréből, hanem az igazolható természettudományok területéről lehet minden kétséget kizáró módon levezetni. Mondani szoktam, "a XXI. században a geneologia és a genetika egymással kéz a kézben jár "(I.rész). Ne felejtsük el, hogy az ember elsődlegesen biológiai és csupán másodlagosan társadalmi lény (II.rész)! A magyarság etnológiai háttere mindennél hitelesebben biológiai örökítő anyagában, a génben van megírva, méghozzá, ha úgy tetszik molekuláris szinteken. De mindenképpen a fehérjék szintjén, mivel a gén nem más mint egy fehérjemolekula elállításának információját hordozó DNS láncrészlet.

Joggal merül fel a kérdés, hogy mi okozta, hogy egyes népek hosszú évszázadokon, sőt évezredeken keresztül megőrizték más környező népektől eltérő sajátos, egyedi népi jellemvonásaikat ?  A válasz egyre határozottabb formában e közösségek endogám, azaz a csoporton belüli házasságában jelölhető meg, amelynek ugyancsak természettudományosan, humángenetikailag és populáció-genetikailag
jól megfogalmazható magyarázatai vannak.

Sokan ezt tudatlanságból valamiféle degenerációhoz vezető belterjességnek nevezik és arra hivatkoznak, hogy a "magyar nép a különféle idegenek befogadásával vált erőssé", holott ennek pontosan az ellenkezője igaz, nem beszélve a kiindulási alap ferdítő hamisságáról, amely a multikulturalitás előnyeit próbálja piedesztálra emelni.

A magyarság népen belüli endogámiája, sokáig kizárólag a magyar népen belüli házasodását jelentette, amelyen belül szigorú, a magyar népet alkotó nemzetségeken belüli exogámia uralkodott! Amely azt jelenti, hogy a magyarságot alkotó nemzetségeken belüli házasodás tilos volt. Az egy nemzetségen belüliek nem léphettek egymással házasságra csupán a másik nemzetséghez tartozóval. Például a Szente-Mágocs nemzetségbeliek saját nemzetségen belül nem házasodhattak, de például a Borsa nemzetség tagjaival házasságra léphettek.

Tehát a nemzetség tagjai saját nemzetségükön kívül, de saját magyar népükön belül választottak házastársat. Ez a népi közösségen belüli házasság volt a kulturális hagyományok és együvé tartozás tudatának legfőbb megőrzője!

A magyar népen belüli házasság kötelező ereje persze nem volt akkora, mint a nemzetségeken belüli exogámia szigora. Ezért a népi csoportokon kívüli, tehát más népekkel kötött házasságok nem számítottak ritkaságnak, de nem is voltak gyakoriak. Méghozzá azért nem, mivel a saját népi csoportokon kívüli, más népekkel való tömeges méreteket öltő házasságok jelentik a legnagyobb veszélyt és fenyegetést az eredeti, autentikus és archaikus népi hagyományok lététre, további fennmaradására.

A zsidóság saját etnoszának védelméről szóló törvényeit szigorú micváiban rögzítette, amely még most is érvényben van.

"A zsidó és nem zsidó között kötött házasság a zsidó törvény szerint nem bír összekötő erővel, és a vallás szempontjából nem tekinthető érvényesnek, akkor sem, ha száz rabbi áldotta meg."

A zsidóság egyik legnagyobb prófétája Jirmijahu is intőn emeli fel szavát az ellen, hogy a zsidó nép külső népekkel házasságot ne kössön és ezáltal fokozatosan ne asszimilálódjon, hanem ehelyett az "együtt, de külön-külön" receptjét írja elő, mint az egyetlen lehetséges módot arra, hogy a zsidó nép és zsidó lét fennmaradjon. Ezt a zsidóság a vallási törvényei nyomán szigorúan évezredekig be is tartotta, ezért is tudott annyi archaikus, egykori nagy múltú népet a jelen időkig túlélni és annyi megpróbáltatáson felülemelkedni. Ezért is teljesen hiteltelen, ha egy zsidó származású értelmiségi a multikulturalitás és a másság határtalan toleranciája mellett tör lándzsát és ezt másoknak, mint követendő világnézetet ajánlgatja.

Mert, ahogy a mondás is tartja: "Quod sibi non vis, alteri ne feceris". "Amit magadnak nem kívánsz, olyant másnak sose tégy......vagy ne akarj!"

A kutatók számításai szerint a csoporton belüli házasságoktól való 10-15% -os eltérés még nem lehet veszélyes az illető közösség népi alkatának megőrzése szempontjából. Ha azonban a népen belüli házasságok aránya tartósan 80% alá süllyed és ezt a népen kívüli házasságok váltják fel, akkor fennáll a teljes beolvadás lehetősége. Ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy az eredeti népi karakter és kulturális jelleg fokozatos, majd egyre erőteljesebben felszámolódik.

Ez különösen akkor jelent veszélyt az adott nép eredeti identitására, ha kívülről teljesen más eredetű és etnogenezisű, valamint más kultúrába tartozó népek veszik körül. A magyarság pedig ilyen helyzetben van, hiszen mint ural-altáji nép, egy számára teljesen idegen népi-etnikai környezetbe van beékelődve, és vele rokonságban nem álló olyan népek veszik körül, amelyekkel etnogenezise során korábban nem is érintkezett.

Szkíta kor két filmen: Skythen - Das Turkvolk vom Altai [1/2]   Skythen - Das Turkvolk vom Altai [2/2]

Turán történelme (kattintással kinyílik és nagyítható) a közös gyökerek, kronológiai sorrendben az óra mutató járásával egyezően.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyarság egyik tragédiája, hogy számára teljesen idegen etnikumok érdekei miatt, olyan testvéri, rokoni, azonos gyökerű és azonos arheo- kultúrához tartozó népekkel volt kényszerítve élet-halál harcot folytatni, akiket a sors inkább maga mellé rendelt volna, mint sem ellene!

Tatároknak, Törököknek nevezett velünk genetikailag szoros rokonságban álló testvérnépek ellen hadakoztunk, míg az etnikailag és kulturálisan teljesen idegen németek tragikus szövetségében álltunk. Háborús magyar emberveszteségeink és járványok pusztítása után , rokon népek helyett, szláv és germán népek telepedtek a Kárpát-medencébe. A XV. században még az ország lakosságának 80%-a magyar volt,(népesség átalakulás a Kárpát-medencében) vagy legalábbis a magyarság etnogeneziséhez tartozó Ural-Altáji gyökerű népesség. (Besenyők, Kunok, Jász-alánok, Székelyek, Balkárok, Úzok, Nándorok, Urdmurtok, stb, és ezek leszármazottjai!) Az akkori lakosság létszámát 4,5 millióra becsülik. Ez a létszám a magyarságot a középkori Európa nagyhatalmi státusába sorolta.   A magyarság létszám a XVI.-XVII. század vérzivataros korszakában alig változott, míg a környező nyugat-európai államok területén élő lakosság három-négyszeresére növekedett, de úgy, hogy reprodukciójuk saját etnikai forrásaikból történt. Ez a folyamat viszont Magyarországon a XVIII. század elejétől kezdődően ettől teljesen eltérő módon. alakult,. A szomszédos, de idegen és más kultúrát képviselő, adott esetben korábban a magyarsággal ellenséges viszonyban álló etnikumok nagyarányú magyarországi bevándorlása vette kezdetét. Ez a folyamat utat nyitott Magyarország valamennyi társadalmi rétegét megbolygató multikulturalízáció előtt a svábok, rácok, tótok, zsidók, oláhok, cigányok jelentős számú betelepedése révén. Ezt a körülményt még az is terhelte, hogy a törökkel szemben győztes Habsburgok, az eredeti magyar népi és származástudatot hatalmi intézkedésekkel gyengítették és erodálták. Lásd: . "Ungarisches Einrictungswerk". (I. Habsburg Lipót és Kollonich Lipót Esztergomi érsek) A XVIII. században, nem kevés német birodalmi érdekektől és politikai meggondolástól átszőtt magyarországi betelepítési politika súlyos csapásokat mért az eredeti magyar népességre. A betelepített és betelepedett szlávok, germánok, vlachok, majd a XIX. század végén (nagy számban beáramló) galiciai, illetve keleti, közép-ázsiai gyökerekkel bíró askenázi zsidóság, majd napjainkra az indiai eredetű cigányság Magyarország számos régiójában teljesen átszabta az egykori magyar autochton lakosság népi, etnikai, szociokulturális arculatát, de legfőképpen karakterét.

A jelenlegi magyar társadalom egymásnak ellentmondó, egymásnak neki feszülő szándékai mögül kisejlik az a hatalmas és romboló hatású “etnikai heterozigozitás”,és multikulturalizáció, amely olyan kártékonyan hat napjainkig a "magyarságra", pontosabban szólva, Magyarország lakóinak cselekvési egységére. Magyarország lakossága már ott tart, hogy a politikai tisztesség igényének eszmevilágában sem képes egy nemzetté válni. A magyar nép, amely napjainkra csupán töredékében és foltokban magyar. Jelenlegi nemzeti formájában, lassan teljesen elveszítette eredeti magyar népi gyökereit, amelyből a korábban rá jellemző, népi- és nemzeti tudatának megújulásához szellemi és lelki tápanyagot szívhatna magába.

A magyarság halálos kórja, a nemzet egységét és szellemét romboló és magát a magyarságot háttérbe szorító liberális eszmék által gerjesztett multikulturalizációs törekvések.

A magyarságot minden irányból körbezáró idegen kultúrák, sem lelki alkatban, sem emberi karakterben sem szociokultúrában, sem történelmi gyökereiben, sem genetikai hátterében nemhogy nem hasonlatos, de homlokegyenest mások, mint mi magyarok, vagy azok, akik minden rezzenésünkben magyarként élünk!!
Ha valaki elutazik az Ural és a Volga vidékére , Közép-Ázsia tájaira, az Altaj környékére, vagy azon túlra, ott az emberek zöme Ural-Altáji, turáni, ezen belül ugor, illetve Komi, MansiKhanti, illetve Vogul, Osztják, Urdmurtok, stb vagy turk illetve magát töröknek mondó nép: Chuvash,Tatár, Baskír, Türkmén, Kirgíz, Ujgur, Azeri, Karacsáj vagy éppen ingushétiai Csecseny vagy dagesztáni Avar, vagy a távoli mongol puszták szülöttje stb. A mellékelt Altai-Kai című altai dal és interpretáció milyen közel áll a magyar mondókás énekekhez, ha éppen nem azonos velük.  Ha ezeknek a testvérnépeknek meghallgatjuk a pentaton zenéjét és megnézzük vagy eljárjuk a táncaikat (érdemes figyelni az ütemet és a tánclépéseket) vagy megcsodáljuk a ruháikat, akkor megdobban a szívünk és érezzük a magyar haza hangulatát.

Türk dünyası (TURKS WORLD) -(İzlemeyen Türk Kalmasın)

Turáni népek

Fin - Hungarian - Türk Brotherhood - Turania

Atilladan Atatürke gelen yol ! (Süper Oğuz-Türk şarkı)

Morning Melody -- Tang Sabasi --

Chimbulaq ebben az Ujgur zenében, amelyet tamburral, vagyis tamburával adnak elő  ismerős dallamok csendülnek fel.

Ezek után nézzünk, hallgassunk meg egy tót, illetve szlovák néptáncot vagy valamilyen szláv vagy oláh táncot és zenét vagy éppen németet.

folk song Slovakia Ľudová pieseň Darina Laščiaková 2

Ansambel Mateja Kovacica - Waltz (1987)

Zillertaler Gipfelstürmer - Du, i brauch di (Live 1991)

KOLO - Splet igara iz Srbije

Floarea Hojda Tomoioaga - Anii toti se duc in zbor


Ez nem a mi világunk! Szép, hangulatos, értékes, de nem a miénk! Ha tetszik ha nem ez tőlünk távol áll. Ezek nem a magyarság pentaton dallamai.

No de ez,  nem így van azok számára, akiknek “ereiben" zömmel ezen etnikumok "vére" csörgedezik. Ami természetes is.

Az elmúlt évszázadokban, a XVIII-XIX. században, a különböző kultúrákból és etnikumokból Magyarországra került emberek leszármazottai, hogyan is érezhetnék sajátjuknak a magyarság és Magyarország régmúltjának történelmét? Hogyan érezhetnék őseiknek a magyarság őseit, amikor ezekhez az egykoron Magyarországra bevándorolt felmenőiket, sem történelmi szálak, sem pedig genealógiai alapok nem kötötték és nem kötik. Ezeket a személyeket és csoportokat érdekeik,  a hivatkozott ragaszkodás és vonzalom ellenére,  általában az országhoz, mint fizikai térhez fűzik, de mindez a magyar nép a magyar etnikum iránti lojalitás és lelki azonosulás nélkül. Sőt napjainkra már határozottan ellenséges megnyilvánulások is tetten érhetők! Nyíltan a cigányság és burkoltan, pedig egyéb etnikumok vagy ezek egymással szövetkezett csoportjai részéről!

Egy nép erőszakos, vagy fondorlatos "multikulturalizációja" nem más, mint az eredeti népességgel szembeni intellektuális formában megtervezett etnocidium. Ezeket a törekvéseket lehet különféle szépen csengő politikai és humanitárius szólamok mögé rejteni, de ez a lényegen nem változtat. Az eredeti államalapító és politikai főhatalommal rendelkező nép a sorozatos és fondorlatos migrációk hatására "multikulturalizálódik". Elveszti eredeti karakterét, majd kialakul vagy kialakítanak számára egy szintetikus hagyományt, amely már köszönő viszonyban sincs az eredetivel. Fokozatosan kiszorítják a főhatalomból és egy idő után már csupán megtűrt népelem lesz saját és egykori őseinek hazájában.

A mutató a 24 órában áll!

Meg kell húznunk a vészharangokat!

Egy teljesen más magyarság politika kell, amelyben végre saját hazájában a magyarnak lesz prioritása és döntési joga saját sorsáról, jövőjéről.

Vigyázzunk mert már nincs több időnk késlekedni!

Napjainkra megszületett az a generáció, amely már meggyújtotta a fáklyákat Japántól, Mongóliáig és Kazahsztántól, Ujgurisztánig és Baskíriától Törökországig és lassan felgyúlnak a lámpások fényei itt a turáni népek legnyugatibb csücskében Magyarországon is.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy ebben a nehéz feladatban számíthatunk azon testvéreinkre, akiket a politika és a nagyhatalmi érdekek velünk szemben vagy kijátszottak vagy távol tartottak. Tehát ne feledkezzünk meg róluk, mert ők kétszáz millióan vannak a Finn öböltől a Kaukázuson át Japánig, Mandzsúriától visszafele egészen Baskír földön át Gagauziáig.

Őket egy szóval Ural-Altáji-Turáni népnek hívják és mi közéjük, hozzájuk tartozunk!

Ural-Altay, Turán népeinek zászlói. Jól nagyítható

A PÁNTURANIZMUS TÖRTÉNELMI ALAPJA ÉS A MÖGÖTTÜK ÁLLÓ NÉPEK


WE ARE ONE PEOPLE! THE PEOPLE OF URAL-ALTAIC. THE PEOPLE OF TURAN!

The children of the people of the Scythians and Huns!
We are brothers and sisters!
We are the descendants of our Turan ancestors and we are brothers!
No foreign nation can turn us against each other as has happened before.
We will unite! 300 Million of our Turan brothers will unite.

URAL-ALTAIC PEOPLE'S ALLIANCE & PAN-TURANIC UNION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karatnai Bodó Attila (de Karatna)
panturanizmus@action.ms

www.youtube.com/user/DeKaratna

 

 

Címkék: jövő élet magyar út sors magyar bodó de panturcilik karatnai karatna attila panturanizmus bodó kirchsteuer defenzív nacionalizmus.